top

CPR

Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR)

 

Nowe regulacje dotyczące oznakowania CE wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9  marca 2011 r. wprowadza szereg zmian zarówno w zakresie zasad i procedur oznakowania CE wyrobów budowlanych jak i obowiązków podmiotów gospodarczych. TELE-FONIKA Kable S.A. jako producent kabli i przewodów stosowanych m.in. w budownictwie koncentruje swoje działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów zgodnie z Dyrektywą CPR.

Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania, wliczając w to kable i przewody, w obiektach budowlanych jak budynki cywilne, budynki użyteczności publicznej, oraz budowle inżynierskie. Dyrektywa klasyfikuje podstawowe wymagania tj.:

•  Nośność i stateczność
•  Bezpieczeństwo pożarowe
•  Higiena, zdrowie i środowisko
•  Bezpieczeństwo użytkowania
•  Ochrona przed hałasem
•  Oszczędność energii i izolacja cieplna

Wymagania ogólne w zakresie wymagań formalnych, deklaracji właściwości użytkowych oraz metod weryfikacji odporności na ogień kabli i przewodów zebrano w normie EN 50575:2014. Szczegółowe wymagania znajdują się w normach powiązanych tj.:

1. EN 13501-6:  Klasyfikacja kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień. Norma określa zakres i metodykę
    badań niezbędnych do oceny własności użytkowych kabli pozwalającą na sklasyfikowanie kabli
    do odpowiedniej klasy.
2. CLC/TS 50576: Zawiera metodykę wyznaczania grupy kabli o podobnej konstrukcji pozwalającej
    na wytypowanie reprezentantów (EXAP) do przeprowadzenia badań i wyznaczenie klasy reakcji
    na ogień dla tej grupy.

Komisja Europejska zdecydowała się przesunąć datę wdrożenia  normy EN 50575 z 1.12.2015 na 10.06.2016 r. Okres przejściowy potrwa 1 rok i rozpocznie się 01.07.2016 r., a zakończy 01.07.2017 r.*
Konsekwencją wdrożenia tej dyrektywy jest obowiązek ciążący na producentach kabli wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (z ang. DoP - Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budowli znakiem CE wg wymagań z wyżej wymienionego rozporządzenia (305/2011).

W praktyce TELE-FONIKA Kable przed wystawieniem DoP musi przebadać i sklasyfikować produkowane kable wg normy EN 13501-6.

W zależności od klasy reakcji na ogień zastosowanie będą miały różne procedury postępowania:

System 4   - klasyfikacja do klasy Fca dokonywana przez producenta polegająca na stwierdzeniu, że kable
                     nie spełniają żadnej innej klasy reakcji na ogień.

System 3   - Klasyfikacja do klasy Eca i Dca dokonywana przez producenta na podstawie badań
                     przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium.

System 1+ - Klasyfikacja do klasy B1, B2 i Cca dokonywana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą poprzez
                     badanie kabli oraz audyty procesu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

Procedura wystawiania DoP dla klas wyższych będzie możliwa po spełnieniu następujących warunków:

1. Ogłoszenia w dzienniku urzędowym normy EN 50575 co nastąpiło 10.06.2016
2. Ogłoszenie normy pozwoli jednostkom certyfikującym starać się o notyfikację dla    tej normy
3. Po uzyskaniu notyfikacji, jednostki certyfikujące będą mogły przystąpić do    procesu wydawania certyfikatów
    polegającym na:
    a. Przeprowadzeniu badań w zakresie reakcji kabli na ogień
    b. Przeprowadzenia audytów procesów produkcyjnych i zakładowej kontroli produkcji
    c. Wydaniu certyfikatu.

DoP będą mogły być wystawiane po spełnieniu warunków formalnych przez jednostki certyfikujące oraz po przebadaniu kabli, czyli w pierwszej kolejności dostępne będą  dla klas Fca, Eca, Dca czyli tych dla których wymagana jest notyfikacja laboratorium. Następnie pojawią się DoP dla klas Cca, B2 i B1 dla których wymagana jest notyfikacja jednostki certyfikującej oraz audyt producenta.

TELE-FONIKA Kable bardzo poważnie zaangażowana jest w proces dostosowania się do Rozporządzenia Unii Europejskiej 305/2011 poprzez:

1. Doposażenie, w Zakładzie Kraków, Laboratorium Prób Ogniowych w unikalną aparaturę kontrolno-pomiarową
2. Prowadzeniu szeregu badań kabli wewnętrznych i zewnętrznych mające na celu kompleksowe przygotowanie
    portfolio TFK do nowych wymagań.
3. Ścisłej współpracy z wiodącymi jednostkami certyfikującymi w tym zakresie w całej Europie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem Tomaszem Szewczyk
tel: (12) 372 73 58, CPR@tfkable.com