top

Kable wysokich napięć

Żyła robocza

Okrągła, wielodrutowa, zagęszczana (RMC) wykonana z miedzi lub z aluminium żyła robocza, o odpowiednio dobranym przekroju poprzecznym, rezystancji oraz średnicy z opcjonalnym uszczelnieniem, spełniająca wymóg obciążalności prądowej.

 

Żyły robocze o przekroju powyżej 1000 mm2 są produkowane jako segmentowe (tzw. Milliken – RMS).

Na rysunku po prawej przekrój poprzeczny żyły typu Milliken (w wersji aluminiowej i miedzianej)

Izolacja żyły roboczej

W procesie nakładania izolacji, polietylen izolacyjny jest dostarczany do wytłaczarek ze specjalnej komory, która gwarantuje wysoką czystość tworzywa. Transport materiałów półprzewodzących i izolacyjnych odbywa się osobnymi układami zasilającymi. System zasilający w materiały do wytłaczarek jest wyposażony w układ oczyszczający polietylenowe materiały izolacyjne dla kabli wysokich napięć. Oczyszczanie polietylenu izolacyjnego odbywa się poprzez powietrzny separator, zawierający separator magnetyczny, jonizer i kaskadowy powietrzny sortownik. Separator magnetyczny wytwarza silne pole magnetyczne, powodując oddzielenie granulek polietylenu zawierających metaliczne zanieczyszczenia od reszty materiału.

Wysoka jakość materiałów do wytłaczania gwarantowana jest przez ich dostawcę. Zgodnie z procedurami wewnętrznymi, każda dostarczona partia materiału poddawana jest kontroli w Laboratorium Zakładowym. Proces, w którym są wytłaczane trzy warstwy izolacji na żyle roboczej (półprzewodzący ekran wewnętrzny wytłoczony bezpośrednio na żyle roboczej, izolacja robocza, półprzewodzący ekran zewnętrzny wytłoczony na izolacji) jest realizowany w jednej operacji z kontrolą on-line najważniejszych parametrów geometrycznych każdej warstwy, takich jak grubość, centryczność i owalność.

Układ wstępnego schładzania

Aby zapobiec powstaniu efektu „ściekania izolacji”, który może się pojawić w procesie jej wytłaczania stosuje się materiał o małym współczynniku deformacji (typu low sag) oraz system EHT. System EHT zapewnia wprowadzenie do rury w której następuje sieciowanie, zaraz za głowicą wytłaczarki, azotu do wstępnego schłodzenia wytłoczonej izolacji. Powoduje to utrwalenie geometrii wytłaczanych warstw a tym samym zmniejszenie tendencji wytłoczonego materiału do ściekania.

ROL – system relaksacji w czasie produkcji

Podczas schładzania izolacji żyły, następuje zmniejszenie objętości izolacji, która może być przyczyną nierównomiernych naprężeń mechanicznych wewnątrz izolacji. Zastosowany w naszym zakładzie układ relaksacji w liniach produkcyjnych redukuje naprężenia mechaniczne w izolacji z XLPE. System ten opiera się na dodatkowej strefie relaksacyjnej w strefie schładzania linii produkcyjnej.

Odgazowanie izolacji kabla po procesie sieciowania

Podczas sieciowania następuje rozkład czynnika sieciującego na gazowe produkty uboczne. W warunkach termicznie kontrolowanych, żyły robocze z wytłoczoną izolacją i ekranami półprzewodzącymi są poddane powolnemu procesowi odgazowania. Proces odgazowania odbywa się w specjalnych komorach grzewczych zapewniających stabilizowane warunki odgazowania izolacji. Czas odgazowania jest funkcją temperatury i grubości izolacji. Stopień odgazowania izolacji jest kontrolowany w Laboratorium Zakładowym.

Nakładanie żyły powrotnej i uszczelnienia wzdłużnego

Nakładanie żyły powrotnej i uszczelnienia wzdłużnego składa się z następujących etapów:

  • nakładanie taśm półprzewodzących z funkcją blokady wilgoci w kablach z uszczelnieniem wzdłużnym pod drutami żyły powrotnej,
  • nakładanie żyły powrotnej z drutów miedzianych oraz przeciwskrętnej taśmy Cu,
  • nakładanie taśm półprzewodzących z funkcją blokady wilgoci w kablach z uszczelnieniem wzdłużnym na żyle powrotnej

Przykładowe konstrukcje kabli przedstawia rysunek po prawej:
np. XRUHAKXS, XRUHKXS – NA2XS(FL)2Y, N2XS(FL)2Y.

Opis rysunku
1 – Żyła robocza – miedziana lub aluminiowa (A)
2 – Ekran półprzewodzący na żyle roboczej.
3 – Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE)
4 – Ekran półprzewodzący na izolacji
5 – Półprzewodzący, blokujący wodę, obwój na ekranie na izolacji
6 – Ekran metaliczny – druty i taśmy miedziane
7 – Półprzewodzący, blokujący wodę, obwój na ekranie metalicznym
8 – Uszczelnienie promieniowe – folia aluminiowa z kopolimerem polietylenu
9 – Powłoka zewnętrzna – kolor czarny: MDPE, HDPE

Wytłaczanie powłoki zewnętrznej

Wytłaczanie powłoki zewnętrznej jest ostatnim etapem produkcji kabli wysokich napięć. W przypadku kabli uszczelnianych promieniowo, pod powłoką zewnętrzną układa się wzdłużnie taśmy Al lub Cu. Dzięki pokryciu tych taśm kopolimerem etylenu w procesie wytłoczenia powłoki następuje trwałe połączenie taśmy metalowej z powłoką zewnętrzną.
W przypadku kabli bez uszczelnienia promieniowego, powłokę zewnętrzną wytłacza się bezpośrednio na obwoju z taśm blokujących wodę lub taśmie poliestrowej.

Laboratorium Wysokich Napięć

Laboratorium Wysokich Napięć wyposażone jest w nowoczesne systemy i urządzenia pomiarowe spełniające najwyższe standardy jakości. Wyposażenie naszego Laboratorium Wysokich Napięć umożliwia nam przeprowadzanie prób rutynowych kabli jak i prób typu systemów kablowych do 400 kV, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami międzynarodowymi i krajowymi lub według specyfikacji klienta.

Dopuszczenia i certyfikaty

Każdy kompletny system kablowy jest zbadany pod nadzorem przedstawicieli niezależnego laboratorium i w przypadku otrzymania pozytywnych wyników badań otrzymuje potwierdzenie własności technicznych i może być stosowany w sieciach WN. Badania przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami zapewniają pełną zgodność kabli z zastosowanym osprzętem i gwarantują ich wysoką jakość oraz bezawaryjną pracę.