top

Rekrutacja

Za proces rekrutacji pracowników w firmie TELE-FONIKA Kable, przy zaangażowaniu i aktywnym wsparciu ze strony kierownictwa, jest odpowiedzialny Dział Kadr.

I ETAP - Potrzeba zatrudnienia

Proces rekrutacji rozpoczyna się od określenia profilu poszukiwanego przez nas Kandydata/ki. Informacja o jego rozpoczęciu kierowana jest równolegle zarówno do pracowników firmy, dając im szansę awansu wewnętrznego, jak i do kandydatów zewnętrznych.

II ETAP - Selekcja kandydatów

W Dziale Kadr analizowana jest baza danych kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę. Wybrane osoby, których doświadczenia zawodowe jest najbliższe naszym oczekiwaniom i wymaganiom, zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie selekcji kandydatów, szczególny nacisk kładzie się również na wybór osób o wysokim stopniu świadomości aspektów  jakościowych i środowiskowych. Dokonuje się tego wstępnie poprzez analizę dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata, ale także w kolejnych etapach.

III ETAP - Rozmowy kwalifikacyjne

Na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami obecni są specjaliści z Działu Kadr oraz przedstawiciel działu do którego prowadzona jest rekrutacja. Kandydat/ka może się spodziewać, iż poruszone zostaną tematy dotyczące jego/jej dotychczasowych doświadczeń zawodowych, wiedzy wymaganej na danym stanowisku, predyspozycji, zainteresowań, motywacji i oczekiwań w stosunku do naszej firmy. Szczególną uwagę poświęcamy na ocenę osobowości Kandydata/ki, starając się wybrać najlepszą osobę do naszego zespołu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej otwarci jesteśmy na wszelkie pytania Kandydata/ki dotyczące naszej firmy, kultury organizacyjnej i oferowanego stanowiska.

Oprócz przeprowadzenia rozmowy, prosimy często o przygotowanie studium przypadku, rozwiązanie testów analitycznych czy wypełnienie kwestionariuszy osobowościowych. Dzięki czemu możliwe jest trafniejsze zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych wybranych osób.

IV ETAP - Zakończenie rekrutacji

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym kandydaci biorący w nim udział otrzymują finalną informację na temat podjętej decyzji, w formie telefonicznej lub mailowej. Wybranemu/ej ostatecznie Kandydatowi/tce przedstawione zostają warunki zatrudnienia i czekamy z niecierpliwością na dołączenie do naszego zespołu.

Podczas pierwszego dnia pracy nowy pracownik przechodzi szkolenie ogólnoorganizacyjne składające się z kilku modułów, dzięki którym poznaje strukturę naszej firmy i zasady jej funkcjonowania. Kolejne dni to czas poświęcany na wdrożenie stanowiskowe - zapoznanie się z obowiązującymi w naszej firmie standardami pracy, a także specyfiką pracy na swoim nowym stanowisku.