top

FAQ

 

 

Czym jest dyrektywa CPR?
Dyrektywa 305/2011 nazywana w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation) to nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące wyrobów budowlanych. Klasyfikuje ono wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania. Oficjalnie weszło w życie 01 lipca 2013, natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów dyrektywa opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia została ustalona na 01.07.2016.

Jakie wyroby obejmuje swoim zakresem dyrektywa CPR?
Zgodnie z rozporządzeniem KE za wyrób objęty dyrektywą CPR uznaje się „każdy produkt lub zestaw, który jest wytwarzany i wprowadzany do obrotu w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane lub ich części, których wykonanie ma wpływ na jakość prac budowlanych w odniesieniu do wymagań podstawowych obiektów budowlanych”. Do wyrobów budowlanych należy zgodnie z definicją zakwalifikować wszystkie kable i przewody, które zostały opracowane pod kątem zamontowania na stałe w budynkach. Na stałe tzn. w przeciwieństwie do instalacji, które w sposób zamierzony zostały zainstalowane czasowo.

Jakie są najważniejsze terminy związane z dyrektywą CPR?
Najważniejszym terminem dla producentów kabli oraz ich odbiorców jest data wdrożenia normy EN 50575:2014, która weszła w życie z dniem 10.06.2016. Od tego momentu rozpoczyna się roczny okres przejściowy, który zakończy się z dniem 01.07.2017. W tym czasie producenci mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań oraz opracowanie i udostępnienie Deklaracji Zgodności Użytkowych, a także oznakowanie wyrobów objętych normą znakiem CE.
Po 01.07.2017 zarówno DWU jak i znakowanie CE będzie obligatoryjne. Dla Użytkowników, Dystrybutorów, Projektantów i Inżynierów czas przejściowy wiąże się z zapoznaniem się z treścią rozporządzenia i dostosowanie się do jego wymogów w kwestii doboru odpowiednich kabli.   

Czym jest DWU (DoP)?
Deklaracja Właściwości Użytkowych (z ang. DoP: Declaration of Performance) jest dokumentem wydawanym dla wyrobów objętych zharmonizowaną normą europejską lub zgodnych z wydaną dla nich Europejską Oceną Techniczną. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Tym samym dla wyrobów objętych dyrektywą 305/2011 Deklaracja Własności Użytkowych (DWU) zastępuje Deklarację Zgodności (DZ).

Od kiedy będą wystawiane DWU (DoP)?
Od 01 lipca 2016 jednostki certyfikujące mogą ubiegać się o notyfikację. Po jej otrzymaniu będą one mogły wydawać certyfikaty producentom, którzy przeprowadzili badania w zakresie reakcji kabli na ogień, audytów procesów produkcyjnych i zakładowej kontroli produkcji. DWU (DoP) będą zatem wydawane Klientom wyłącznie po otrzymaniu certyfikatów.

Jak długo Producent musi przechowywać Deklarację Właściwości Użytkowych?
Deklaracja Właściwości Użytkowych jak i dokumentacja techniczna muszą być przechowywane przez Producenta przez okres 10 lat.

Co oznacza znakowanie CE?
Znak CE będzie umieszony na etykietach wyrobów, dla których Producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP). Warunkiem oznakowania wyrobu znakiem CE jest pozytywny wynik procedury zgodności. Oznakowanie wyrobu znakiem CE stanowi potwierdzenie zaszeregowania wyrobu do odpowiedniej uzyskanej euroklasy. Tym samym użytkownik ma pewność, że zostały spełnione i udokumentowanie wysokie kryteria w zakresie ochrony przeciwpożarowej i euroklasy są łatwo rozpoznawalne.

Jak wygląda nowa klasyfikacja kabli wg CPR?
Na podstawie własności palnych kable sprawdza się zgodnie z opracowanymi normami na badania i przyporządkowuje się do euroklas. Obecna dyrektywa CPR definiuje podział na siedem klas i są to odpowiednio: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, przy czym klasa Aca  to klasa „kable niepalne”, a w klasie F dokonano zaszeregowania „nie spełnia wymogów klasy E”. Pod kątem własności nierozprzestrzeniania ognia oraz ograniczenia uwalnianych podczas palenia gazów szczególne zastosowanie mają kable bezhalogenowe  o ograniczonej emisji dymów i nie wydzielaniu korozyjnych produktów spalania. Kable tego typu dzięki swym właściwościom umożliwiają sprawną ewakuację  w przypadku pożaru oraz nie działają niszczącą na sprzęt elektroniczny zainstalowany w objętym pożarem budynku. W niższych klasach dopuszcza się tradycyjne materiały kablowe w tym PVC.

Czym różni się nowa regulacja od dotychczas stosowanej?
Dotychczas stosowane klasyfikacje obejmowały wyłącznie testy na rozprzestrzenianie się ognia. CPR wprowadza obowiązek badania kabli pod względem 5 parametrów tj: rozprzestrzenienia się ognia, wydzielania ciepła, wydzielania dymu (gęstość dymu), wydzielania korozyjnych gazów oraz płonących kropli.

Kto jest wytwórcą i jakie są jego obowiązki w świetle nowej dyrektywy?
CPR określa, iż dla produktów objętych rozporządzeniem Wytwórcą jest bezpośredni Producent lub Importer jeśli produkcja jest prowadzona poza UE. W obowiązku Wytwórcy jest wystawienie DWU (DoP), oznakowanie CE  oraz ew. dostarczenie niezbędnej dokumentacji przeprowadzonych badań. Producent określa także jakie dodatkowe informacje powinny towarzyszyć wyrobowi np.: informacja o substancjach niebezpiecznych podlegających rejestracji wg REACH, instrukcja obsługi itd. W gestii projektantów, architektów, wykonawców oraz lokalnych organów władzy spoczywa natomiast odpowiedzialność za zapewnienie, iż właściwości danego wyrobu są odpowiednie do określonego zastosowania.

Czy istnieją krajowe regulacje dotyczące stosowania wyrobów zgodne z wymaganiami CPR i czy są one jednakowe w całej UE?
Mimo ujednoliconych metod badań i klasyfikacji dla całej UE, rodzaj zastosowania pozostaje w gestii krajowych regulacji i standardów. Każdy kraj Unii może określić własne metody podziału wg krajowego rozporządzenia lub innych klasyfikacji, aczkolwiek nie jest to wymogiem. W chwili wejścia w życie dyrektywy CPR w Polsce podział kabli ze względu na zastosowanie nie był jeszcze opublikowany. W momencie pojawienia się takiej informacji będzie ona dostępna na naszej stronie.

Czy wydawane dotychczas certyfikaty klas odporności na ogień są nadal ważne i mogą być stosowane?
Tak, ale wyłącznie dla wyrobów nie objętych zakresem dyrektywy CPR.